Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 7. 10. 2007

Zápis
Z jednání farní rady
konaného dne 7.října 2007Zúčastnění – P.Mgr.Radek Jurnečka (předseda), Petr Brich st., Jan Mrázek st.(místopředseda), Jaroslav Kozák, Justýna Mrázková, Mgr.Jitka Mastníková, Miloš Mastník, Bc.Hana Formáčková (zapisovatel-sekretář) Omluveni – Jana Šálková, Mgr.Tereza Mrázková Farní radu vedl - P.Mgr. Radek Jurnečka
Zápis z jednání:

1) P.Jurnečka informoval farní radu o termínech, místě a čase konání bohoslužeb v Přepeřích

a okolních farnostech o svátku všech zemřelých a o vánočních svátcích.

Dušičky

2.11.2007 – ve 14.30 hod. – Mnichovo Hradiště

- v 16.00 hodin - hřbitovní kaple v Přepeřích

3.11.2007 - ve 14.30 hodin - hrobka v Loukově

 

Vánoční svátky

 

V pondělí 24.12.2007 - ve 24.00 hodin - v kostele v Přepeřích

V úterý 25.12.2007 - v 11.00 hodin - ve farní kapli

Ve středu 26.12.2007 - v 15.30 hodin - ve farní kapli

V pondělí 31.12.2007 - v 15.30 hodin - ve farní kapli

V úterý 1.1.2008 - v 15.30 hodin - ve farní kapli

 

2) Podal informace o koncertech pořádaných do konce kalendářního roku:

3.11.2007 - v 18.00 hodin - schola brněnské mládeže - v kostele v Mnichově Hradišti

22.12.2007- v 18.00 hodin v Přepeřích –Rybova mše vánoční – pořádá agentura Kraus

Farní rada odsouhlasila, že bude agentuře Kraus zapůjčena společenská místnost k

pohoštění sponzorů koncertu.

 

3) Dalším bodem jednání byla reorganizace pracovních míst a výměna zaměstnanců:

Proběhla výměna obou pastoračních asistentů a oba noví jsou vedeni jako asistenti

Mnichova Hradiště. Farnost zrušila smlouvu s úřadem práce o zaměstnávání neumístitelných

lidí, protože tato smlouva podle nových podmínek by byla pro nás finančně nevýhodná.

Smlouva s Probační a mediační službou nadále trvá, protože je to pomoc zdarma.

Zatím máme jednoho pracovníka a v jednání je další ze Čtveřína.

 

4) Dále se jednalo o rozhodnutí o dalším podpisovém právu k manipulaci s bankovním účtem.

Důvodem je možnost náhlé indispozice jediného člověka vlastnícího toto právo –

P. Jurnečky. Pak by farnost byla bez možnosti platit účty apod. Farní rada rozhodla,

že druhé podpisové

právo bude mít po uplynutí nástupní zkušební doby pastorační asistentka Hana Formáčková.

 

5) Dalším bodem programu byly finance na opravy objektů a jejich průběh. Peníze od

poslanců nedostaneme, žádné nebyly odhlasovány, na rok 2008 je již podána nová žádost.

Plánovaná úprava bezprostředního okolí kostela – s folií a oblázky – se nechá na jaro

2008. Farní rada rozhodla, že se tato úprava bude dělat svépomocí. Diskutovalo se

hlavně o tom, kde sehnat kvalitní oblázky – tzv. „kačírek“.

Tématem dalšího rozhodování bylo venkovní osvětlení kostela. P. Jurnečka informoval

o tom, že původní peníze na osvětlení od obce Přepeře byly použity na novou kanalizaci

a další peníze obce cca. 20000,-Kč bude použito na opravu střechy na faře. Snad budou

do konce kalendářního roku ještě nějaké obecní peníze k dispozici. Ty by se použily na

venkovní osvětlení kostela v příštím roce.Kanalizace v budově fary je dokončena a zcela

zaplacena. Další velkou investicí bude oprava střechy – zatím je k dispozici 220000,-Kč

od Památkového úřadu, 100000,-Kč z Biskupství litoměřického, 20000,-Kč z obce Přepeře

a 20000,-Kč farních, tj. celkem 360000,-Kč na začátek opravy střechy, kde by měly být

vyměněny špatné trámy a střecha by měla být pokryta silnou lepenkou a zazimována.

Projekty přestavby hospodářských budov se budou týkat zřízení Respitního domu

sv. Jakuba. Žádosti o finanční podporu budou adresovány podnikům v okolí, na Liberecký

kraj, do Německa, Rakouska a na Renovabis. Pojistka budovy fary se již vyřizuje,

aby byla farnost krytá pojištěním v případě úrazu kvůli špatnému stavu budovy.

Do konce kalendářního roku by měla být podepsána. Posledním tématem bodu 5 byl

zrušený hřbitov za kostelem. Po jednání s NPÚ bylo rozhodnuto,že vzácné fragmenty

pomníků se k zajištění před vandalstvím přemístí do hřbitovní kaple, kde vznikne malé

lapidárium, a ostatní se nabídnou k opravě studentům kamenické sochařské školy v

Hořicích v Podkrkonoší k restaurování. Otázkou je, za kolik peněz. Dopis s nabídkou

se odešle zítra do Hořic. Co se týká porostu a tújí, sejde se farní rada po nedělní

mši svaté a posoudí, jak s nimi naložit, aby mohlo vzniknout kolem kostela pěkné

místo s parkovou úpravou.

 

6) Dalším bodem ke schválení farní rady byly nájemní vztahy na faře. Poště byl nájem na

rok 2008 opětovně zvýšen o 15%. Farní rada odsouhlasila výši nájmu jeho další podmínky

pro podnájemníka Tomáše Cieplika. Tomáš bude platit měsíčně 1500,-Kč a spotřebu energie

a vody v dolním bytě. K tomu si obstará vlastní otop a odpracuje 10 hodin ve prospěch

farnosti.O pomoc s ubytováním na 3 měsíce požádal pan Miroslav Hylmar, který by rád od

11.10.2007 do 15.1.2008 přespával na faře, protože má problémy s dojížděním do práce

(pivovar Hrubý Rohozec). P.Jurnečka navrhoval nájem 500,-Kč měsíčně + spotřebu,

ale farní rada doporučila nájem stejný jako má p. Cieplik – 1500,-Kč s tím, že

dostane od farnosti 1000,-Kč slevu, tedy jakýsi sponzorský nájem. Další návrh byl

500,-Kč a pomoc ve farnosti. Vyřídí s dotyčným P. Jurnečka.

 

7) P.Jurnečka informoval, že jsou dva sponzoři na výrobu dvou nových zvonů do kostela

v Přepeřích. Jsou ochotni dát na jejich ulití 440000,-Kč, ale další vydání už nezaplatí.

Obec Přepeře je ochotna přispět na vydání za zavěšení zvonů 90000,-Kč. Celkem by ale

zavěšení stálo 140000,-Kč. Farní rada po dohodě nové zvony se jmény sv.Jiří a sv.Kateřina

schválila. Termín zavěšení v srpnu nebo na posvícení příštího roku.

 

8) Předmětem diskuse bylo spojené účetnictví farnosti Přepeře s farnostmi Loukov, Březina

a Všeň. Bylo rozhodnuto i nadále vést účetnictví společně vzhledem k malému příjmu těchto

farností by bylo zbytečné zřizovat nový účet. Dále se ujasnila jména nynějších členů

farní rady a jejich funkcí v ní. (Viz. výše)

 

9) Dne 1.8.2007 vznikla u farnosti Přepeře Oblastní charita, která má v plánu uskutečnit v

příštím roce dva projekty – terénní pečovatelskou službu a Respitní dům sv. Jakuba.

P. Jurnečka informoval o lékařích, kteří mají zájem tento dům provozovat a o tom, jak

takový dům funguje. Dále měl informaci, že sousední pečovatelská služba nám přenechá

své klienty v naší oblasti, aby naše charita nezačínala z ničeho.

 

10) Schůze farní rady skončila dohodou na dalším termínu rady, a to na 17.2.2007 a závěrečným

požehnáním všem přítomným.

 

Dne 8.10.2007 zapsala: Bc.Formáčková