Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 2. 11. 2008

Zápis

z jednání Farní rady konaného dne 2.11.2008

 

Zúčastnění – P. Mgr. Radek Jurnečka (předseda), Petr Brich, Jan Mrázek (místopředseda), Bc. Jaroslav Kozák, , Mgr. Jitka Mastníková, Miloš Mastník, Jana Šálková, Ing. Eva Krsková, Bc.Hana Formáčková

Omluveni – Justýna Mrázková

Farní radu vedl - P.Mgr. Radek Jurnečka

 

Zápis z jednání:

  1. P. Jurnečka seznámil farní radu s termínem biskupského svěcení nového litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Svěcení bude 22.11.2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Farnosti Přepeře a Mnichovo Hradiště pojedou společně autobusem. Předpokládaná cena bude 200,- Kč na osobu, odjezd v 7.00 hodin ráno. Tentokrát nebude občerstvení pro věřící, takže si musí vzít jídlo na celý den s sebou. Možná se povede zajistit zázemí pro nás v prostorách, které má k dispozici katechetické centrum.

P. Jurnečka dal na výběr farní radě z několika malých výletů na odpoledne po biskup. svěcení. Pevnost Terezín – památník židů, hora Říp – rotunda sv. Jiří nebo prohlídku klášterních vinných sklepů v Litoměřicích. Farní rada vybrala třetí možnost s ohledem na možné špatné počasí. Při pěkném počasí možný menší výlet.

  1. Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření farnosti Přepeře. V roce 2008 vzrostly příspěvky věřících do kostelních sbírek, již nyní jsme na výši sbírek celého minulého roku.

Naproti tomu dary fyzických a právnických osob se rapidně snížily.

Dotace z biskupství byla jen 70000,- Kč, obecní a krajské dotace se drží na loňské úrovni. Pak P.Jurnečka informoval o dotacích na kostely ve správě farnosti.

Letos jsme byli úspěšní ve větším počtu grantů.

Letos došlo ke změně banky spravující náš farní účet, a to kvůli dotacím z ministerstva. Do 15.12.2008 budeme mít účty dva. V ČSOB se pak zruší a v UniCreditBank zůstane účet nový.

Protože jsme dostali dotaci vyšší dotace, spadáme do povinnosti podvojného účetnictví. S řešením situace vyčkáme příkazů vyššího správního celku.

  1. Dalším bodem jednání byly termíny adventních a vánočních bohoslužeb:

Na slavnost Ježíše Krista Krále se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných

Pak už začíná advent – na první adventní neděli s žehnáním věnců.

Od příští neděle se konají bohoslužby ve farní kapli, pouze půlnoční bohoslužba bude v kostele.

24.12.2008 – ve 24.00 hodin půlnoční mše svatá v kostele

25.12.2008 – mše svatá od 11,00 hodin ve farní kapli

26.12.2008 - mše svatá od 11,00 hodin ve farní kapli

28.12.2008 – mše svatá s obnovou manželských slibů od 11,00 hodin ve farní kapli

31.12.2008 – mše svatá od 15.30 hodin ve farní kapli

1.1.2009 – mše svatá od 15.30 hodin ve farní kapli

  1. Pak byla farní rada informována o koncertech v našem kostele. V sobotu před 4. nedělí adventní bude tradičně Rybova mše vánoční v podání Jihočeské filharmonie z Č. Budějovic. Pořádá agentura Kraus a budou dvě uvedení v 15,00 a v 18,00 hodin.

Koncert Scholy Gregoriana Pragensis, který jsme pořádali my, skončil prodělkem 8500,- Kč a to proto, že sponzoři z důvodu finančních těžkostí odřekli předem přislíbené částky. Na koncert přišlo kolem 200 lidí. Nastává otázka, zda ještě nějaké koncerty vůbec pořádat. Existují i granty na koncerty a je tu návrh agentury Kraus, která nabízí spolupráci na těchto projektech se Zlatou Korunou.

Rada usnesla, že my můžeme pořádat jeden koncert do roka, ostatní koncerty agentura Kraus, která ponese celé finanční riziko a nám zaplatí za pronájem.

  1. Jednání pokračovalo tématem majetek farností. Farnosti jsou vlastníky hřbitovů, kde jsou i kněžské hroby, o které se nikdo nestará a neplatí obci. V Přepeřích je to 5 hrobů, na Všeni 2, v Loukově 1, na Loukovci 3 a ve Březině 2 hroby. P.Jurnečka navrhl, aby byly tyto hroby vzaty do majetku farností a ty se o ně staraly, ovšem bez poplatku obci, která má stejně pozemek hřbitova zase v nájmu od církve. Farní rada s návrhem souhlasí.

Inventarizace movitého majetku pokračuje, bude otázka oceňování jednotlivých položek, hlavně historicky cenných, v budoucím podvojném účetnictví.

Na Březině máme pozemek, který by šel přeměnit na stavební parcelu a prodat. Není ale zanesen v nynějších mapách KÚ, proto bude nutno jej vykolíkovat. Farní rada s postupem souhlasí a vedení farnosti kontaktuje příslušný úřad v Mnichově Hradišti.

  1. Dalším projednávaným bodem byly návrhy na farní poutě. Ty byly dosud z velké části financovány dárcem, který ale letos zemřel.

Farníci z Mnichova Hradiště navrhují pouť autobusem do Říma s cestovní kanceláří za cca 2800,-Kč na osobu. Farní rada v Přepeřích navrhla jarní pouť do Prahy a podzimní do Mikulova. O pouti do Říma by bylo potřeba zjistit podrobnější informace, popř. ji vyzkoušet v několika málo lidech.

  1. P.Jurnečka podal informace o opravách objektů ve správě farnosti:

fara Přepeře – tepelné izolace a podlaha na půdě objektu, kamenné prvky na střeše a výměna a oprava oken. Na vše jsou podány žádosti na granty a dotace. V roce 2010 by se měla dělat fasáda.

kostel Přepeře – pokračuje se v obnově výmalby a vnitřního vybavení, jsou podány projekty na lavice.

starý hřbitov v Přepeřích – kamenická škola z Hořic si odveze nějaké pomníky na obnovu a vyprojektuje finální podobu parkové úpravy. Bylo by dobré oslovit i místní zahradní architekty – ing.Malý – aby na projektu spolupracovali. Na celý projekt se napíše žádost o grant.

kostel ne Všeni – plánuje se nová elektroinstalace

kostel Loukov – NPÚ zamítl žádost o dotace – nebude nic. Zkusíme tudíž uspořádat veřejnou sbírku na opravu Rohanské hrobky – ta je na 3 roky a musí se žádat ministerstvo financí.

  1. V roce 2009 by se mělo uskutečnit biřmování mladých lidí v naší farnosti. Letos

nebude, protože mnozí ještě nejsou připraveni. Chtěli bychom pozvat nového pana biskupa na posvícení v příštím roce.

  1. Ostatní – Nikomu se nelíbí časopis Zdislava, v kostele zůstává, nebudeme ho už

v příštím roce odebírat.

Projekt přestavby stodol na potní dům sv. Jakuba je schválen NPÚ – nyní se bude psát žádost o grant z EU na rozvoj cestovního ruchu.

Oblastní charita Přepeře zatím nevyvíjí žádnou činnost. V příštím roce začne Tříkrálovou sbírkou, kterou zatím „turnováci“ neznají.

Mohla by získat auto z podpory Renovabis a dovážet staré a nemocné lidi k lékaři a dovážet jim léky. Auto od českých firem se nepodařilo sehnat.

P.Jurnečka zjistí zda by o tuto službu byl zájem.

 

V Přepeřích dne 2.11.2008 Zapsala: Bc.Hana Formáčková